چرا رنگ پاسپورت ها متفاوته؟

پاسپورت چیست؟ پاسپورت یا گُذَرنامه یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از طرف دولت ها برای شهروندانشان صادر می گردد. با این مدرک دولت مربوطه از ديگر دولت ها اجازه می خواهد تا به شهروندان مربوطه اجازه گذر  یا ورود به خاک آن...
ادامه مطلب
بالا