عمارت سردار مفخم

عمارت سردار مفخم؛ یادگاری از قدرت و درایت در هر دوره تاریخی، و در هر گوشه و کناری از سرزمین های کهن، مردان قدرتمندی بوده اند که با هوشمندی و درایتشان یادگاری از قدرت و زمانه خود برای آیندگان به جا گذاشته اند. یارمحمدخان...
ادامه مطلب
بالا